Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die door consumenten en ondernemers via onze online winkels worden geplaatst.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan een commerciële activiteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit toegerekend kunnen worden.
Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Voor ondernemers geldt: Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt de geldigheid hiervan afgewezen; ze worden pas onderdeel van de koopovereenkomst als wij hier uitdrukkelijk mee hebben ingestemd.

2. Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand met:

Kloosterproducten Sint-Josephsberg
Clarastraat 2
5366 AK Megen
Nederland
Tel. +31 (0) 412 462314
KvK: 78221455
BTW: NL861308165B01

Websites:
www.clarissenmegen.nl/winkel
E-mail: kloosterproducten @ clarissenmegen.nl
www.hostiebakkerij.nl
E-mail: hostiebakkerij @ gmail.com
www.devegetarischezuster.nl
E-mail: devegetarischezuster @ gmail.com

De presentatie van de producten in de webwinkel is geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende onlinecatalogus. Wij zijn niet gebonden door kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod.
U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer op elk moment corrigeren voordat u uw bindende bestelling plaatst met behulp van de informatie die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt. Door op de bestelknop te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen in de winkelwagen. De bevestiging van ontvangst van uw bestelling wordt per e-mail verzonden direct nadat de bestelling is verzonden.
Voor de hostiebakkerij geldt dat de bestelling geplaatst wordt door het bestelformulier in te vullen en op de bestelknop te klikken.

Wanneer de overeenkomst met ons tot stand komt, hangt af van de door u gekozen betaalmethode:
• Factuur: Wij accepteren uw bestelling door een acceptatieverklaring in een aparte e-mail te sturen of door de goederen binnen twee dagen te leveren.
• Bankoverschrijving: Wij accepteren uw bestelling door in een aparte e-mail een acceptatieverklaring te sturen, waarin wij u onze bankgegevens bezorgen.
• iDEAL: Wij accepteren uw bestelling door een acceptatieverklaring in een aparte e-mail te sturen.

3. Taal, opslag van tekst overeenkomst

De taal die beschikbaar is voor het sluiten van de overeenkomst is Nederlands.
We slaan de tekst van de overeenkomst op en sturen u de bestelgegevens. U kunt de tekst van onze algemene voorwaarden inzien op onze website.

4. Leveringsvoorwaarden

Als plaats van levering geldt het adres dat u aan ons kenbaar heeft gemaakt.

Wij zullen geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen veertien dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk veertien dagen nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht. In dat geval heeft u het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Als u er zeker van wilt zijn dat het door u bestelde product op voorraad is, neemt u dan per e-mail contact met ons op.

Naast de vermelde productprijzen kunnen er ook verzendkosten van toepassing zijn. U vindt meer gedetailleerde informatie over eventuele verzendkosten in het aanbod.

In principe heeft u de mogelijkheid om bestelde producten af te halen bij Klooster Sint-Josephsberg, Clarastraat 2, 5366 AK Megen, Nederland tijdens de volgende kantooruren: maandag t/m zaterdag van 9.00 uur tot 11.30 uur en van 14.00 uur tot 16.30 uur. U dient dan bij de bestelling duidelijk aan te geven dat de producten afgehaald zullen worden.

5. Betaling

De volgende betaalmethoden zijn beschikbaar:

Voor de webwinkel:
• iDEAL: U rekent het totaalbedrag af tijdens het bestelproces en wij leveren de goederen na ontvangst van de betaling.
• Bankoverschrijving: Als u ervoor kiest om vooruit te betalen, geven wij u onze bankgegevens in een aparte e-mail en leveren we de goederen na ontvangst van de betaling.

Voor overige bestellingen:
• Factuur: U betaalt het factuurbedrag na ontvangst van de goederen en de factuur door overmaking op onze bankrekening. We behouden ons het recht voor om aankopen op rekening pas aan te bieden na een succesvolle kredietcontrole.

Voor zover niet later is overeengekomen, dienen de verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen veertien dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

Onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onverwijld aan ons gemeld te worden.

6. Herroepingsrecht

Consumenten hebben het recht om bij de aankoop van producten en levering van diensten de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument; bij levering van diensten op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door ons verstrekte instructies. Een modelformulier voor herroeping is als bijlage bij deze Algemene Voorwaarden te vinden.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument reeds betaald heeft, zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Het herroepingsrecht geldt niet voor producten:
• die door ons tot stand zijn gebracht overeenkomstig uw specificaties;
• die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
• die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
• die snel kunnen bederven of verouderen;
• voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Het herroepingsrecht geldt niet voor diensten (incl. online aanbod):
• betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
• waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

Voor ondernemers geldt geen herroepingsrecht.

7. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom tot het moment van volledige betaling.

Voor ondernemers geldt tevens het volgende: Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakelijke relatie volledig zijn betaald. U mag de voorbehouden goederen doorverkopen in het kader van de normale gang van zaken; u staat alle vorderingen af die voortvloeien uit deze doorverkoop – ongeacht of dit een combinatie of vermenging van de voorbehouden goederen met een nieuw artikel betreft – voor het bedrag van de factuur vooraf aan ons en wij accepteren deze overdracht. U blijft bevoegd om de vorderingen te incasseren, maar wij kunnen ook zelf vorderingen innen als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet.

8. Transportschade

Voor consumenten geldt: Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, dient u over dergelijke fouten zo snel mogelijk te klagen bij de bezorger en direct contact met ons op te nemen. Het is mogelijk een vervangend product toegestuurd te krijgen of het product te retourneren. Schademeldingen en/of verzoeken om omruiling na veertien dagen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Voor ondernemers geldt: Het risico van onopzettelijk verlies en onbedoelde beschadiging gaat op u over zodra wij het artikel hebben afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren. Als u geen melding doet van gebreken bij ontvangst gelden de goederen als goedgekeurd, tenzij er sprake is van een gebrek dat niet meteen herkenbaar was.

9. Garantie

Wij staan ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

10. Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven bij ons worden ingediend, nadat de gebreken zijn geconstateerd.

Ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoorden wij binnen de termijn van veertien dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan worden verwacht.

 

Bijlage: model herroepingsformulier